Obiteljska mirovina

54

Pripada članovima obitelji umrlog osiguranika ili korisnika prava na mirovinu, a zasniva se na njihovom pravu na uzdržavanje od umrloga; određuje se od starosne ili invalidske mirovine koja bi umrlome pripadala ili je pripadala u trenutku smrti, a njezina visina zavisi i od broja članova obitelji koji je koriste (od 70% do 100%);
vidi i:. Mirovina

Obvezno mirovinsko osiguranje

Mirovinsko osiguranje u kojemu su obuhvaćeni dijelovi radno aktivnog stanovništva neke države, na temelju svojeg svojstva ili statusa, bez obzira na njihovu volju u tom pogledu; u Republici Hrvatskoj se provodi kao obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (u sklopu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) i obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (u sklopu obveznih mirovinskih fondova);

Osigurani slučaj

Događaj za koji se vezuje nastupanje rizika u sklopu osiguranja; u mirovinskom osiguranju osigurani slučaj znači nastanak invalidnosti, smrti ili navršavanje starosne dobi za starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu; te nastanak tjelesnog oštećenja;
Osiguranik
Osiguranik je fizička osoba koja je na osnovi radne aktivnosti (radni odnos, obavljanje djelatnosti i dr.) obvezno osigurana na mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti.

Osnovna mirovina

Mirovina iz mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti koju ostvaruju osiguranici koji su, od 1. siječnja 2002., obuhvaćeni i obveznim mirovinskim osiguranjem na temelju individualne kapitalizirane štednje; osnovna mirovina određuje se prema stažu osiguranja navršenom nakon 1. siječnja 2002., primjenom faktora osnovne mirovine.
Počevši od 1. siječnja  2019. osiguranici obvezno osigurani u mirovinskom osiguranju individualne kapitalizirane štednje nakon podnošenja zahtjeva za starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu u postupku ostvarivanja prava na mirovinu svojom će se izjavom danom Središnjem registru osiguranika opredijeliti za:

  1. Istup iz II stupa i u I stupu ostvariti mirovinu sa dodatkom od 27% uz prijenos sredstava s osobnog računa individualne kapitalizirane štednje u državni proračun ili
  2. Ostanak u II stupu u kojem slučaju se mirovina iz I stupa određuje za staž od 31. prosinca 2001. s dodatkom od 27%, a za staž nakon toga dana do ostvarivanja prava na mirovinu, mirovina se određuje sa dodatkom određenim sa faktorom osnovne mirovine(27×0,75%=20,25%) .

Mirovina iz II. stupa određuje se prema programu mirovinskog osiguravajućeg društva s  kojim osiguranik sklapa ugovor o mirovini  te se sredstva s osobnog računa osiguranika prenose u Mirovinsko osiguravajuće društvo s kojim sklapa ugovor o mirovini prema Zakonu o MOD-u

Osiguranici koji su na dan 1. siječnja 2002. imali između 40 i 50 godina života i po vlastitom izboru su bili osigurani u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju individualne kapitalizirane štednje imaju također mogućnost istog izbora između istupa ili ostanka u II stupu.

O postupku opredjeljivanja za mirovinu iz I ili za mirovinu iz II stupa podnositelj zahtjeva bit će obaviješten od strane Središnjeg registra osiguranika.
Osobe osigurane u određenim okolnostima

Osobe koje nemaju svojstvo osiguranika u mirovinskom osiguranju, ali su osigurane za rizik invalidnosti ili smrti u slučaju ozljede na radu ili profesionalne bolesti.

Osobni bodovi

Jedan od elemenata za izračun mirovine; zasnivaju se na umnošku prosječnih vrijednosnih bodova (odnosa osiguranikove plaće i prosječne plaće), navršenog mirovinskog staža osiguranika i polaznog faktora u odnosnom slučaju i čine individualne veličine na kojima se temelji izračun mirovine u pojedinom slučaju;
Osobni račun
Račun otvoren u Središnjem registru osiguranika (REGOS) za svakog pojedinog osiguranika u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju individualne kapitalizirane štednje, na kojemu se evidentiraju njihovi uplaćeni doprinosi i prinosi od njihove kapitalizacije;

Ozljeda na radu

Ozljeda koju pretrpi osiguranik na radu ili povodom rada, tj. mora biti uzročno vezana s radom; ozljedom na radu izjednačene su i druge neke ozljede (ozljeda na putu na posao ili s posla i dr.); u slučaju ozljede na radu kao uzroka invalidnosti, invalidska mirovina određuje se u većoj svoti.  Piše