Ugovor o djelu

562

papir3Kako zaposliti umirovljenika? Što je s njegovim pravima, davanjima, porezima? Umirovljenik ste, a želite raditi? Ili ste tvrtka koja na neko vrijeme želi zaposliti umirovljenika? Poslodavac koji je sklopio ugovor o djelu s umirovljenikom obračunava samo porez od 25 posto plus odgovarajući prirez. Slijedi kratki prikaz…

 

 

Prema čl. 209. st. 1. toč. 15. Zakona o doprinosima, na primitke umirovljenika koji se smatraju drugim dohotkom ne obračunavaju se obvezni doprinosi (mirovinsko osiguranje i zdravstveno osiguranje). Poslodavac koji je sklopio ugovor o djelu s umirovljenikom obračunava samo porez od 25 posto plus odgovarajući prirez.

Prava umirovljene osobe ostaju ista

Umirovljeniku koji ostvaruje naknadu temeljem ugovora o djelu prema čl.90. Zakona o mirovinskom osiguranju ne obustavlja se mirovina. To znači da može nesmetano obavljati određene poslove prema ugovoru o djelu bez gubitka zajamčenih umirovljeničkih prava.

U nastavku možete vidjeti izračun obveza na primitak prema ugovoru o djelu (u slučaju kada je umirovljenik iz Zagreba):

Bruto-primitak 1.843,97

Doprinos za MIO 0

Porez i prirez (25% + 18 %) 543,97

Neto-isplata 1.300,00

Doprinos za ZO 0

Ukupan trošak poslodavca 1.843,97

Izvještaji koje trebaju sastaviti isplatitelji drugog dohotka umirovljeniku:

• obrazac IDD (čl. 76. 76.c Pravilnika) – sadržava podatke o obračunu i uplati poreza i prireza. Obrazac sastavljamo i dostavljamo Poreznoj upravi za izvještajni mjesec do 15.u mjesecu za prethodni mjesec.

• obrazac ID-1 (čl. 78. Pravilnika), koji sastavljamo istekom poreznog razdoblja te podnosimo Poreznoj upravi prema mjestu isplatitelja dohotka do 31. siječnja tekuće godine.

• potvrda o isplaćenom primitku, dohotku te uplaćenom porezu i prirezu po odbitku (čl. 79. Pravilnika), a dostavlja je isplatitelj dohotka primatelju dohotka i to na kraju godine.

Isplata primitka prema ugovoru o djelu

Primici ostvareni temeljem ugovora o djelu isplaćuju se isključivo na žiro-račun i ne možemo ih isplatiti u gotovini. Naime, sve isplate primitaka koji se smatraju dohotkom moraju se obveznicima poreza na dohodak isplaćivati na žiro-račun. Također vas podsjećamo da se isplatama u gotovini smatraju isplate u gotovu novcu, isplate čekovima, isplate na štednu knjižicu te sve druge isplate.

Obveza podnošenja porezne prijave

Primatelji drugog dohotka nisu obvezni podnijeti godišnju prijavu poreza na dohodak po toj osnovi. Ako su obvezni podnijeti godišnju prijavu po nekoj drugoj osnovi, tada unose u poreznu prijavu taj dohodak po kojem su obvezni podnijeti prijavu i uz taj dohodak unose plaću, ali ne i drugi dohodak. Iznimka od toga pravila događa se samo u slučaju kada obveznik dobrovoljno podnosi prijavu (npr. zbog povrata poreza) te je u tom slučaju obvezan unijeti sve dohotke u poreznu prijavu. piše